Styrbar borrning

Metoden lämpar sig väl vid korsning av vägar, vattendrag eller där man av olika skäl ej kan schakta på traditionellt vis.

Metoden är kostnadseffektiv och kan med fördel även användas istället för grävning. Den styrda metoden innebär att man först borrar ett pilothål som man sedan upprymmer till lämplig storlek och samtidigt drar med kundens mediarör.

Teknisk data

Styrbar borrning JT

 

Lämpliga jordarter;
Lösa jordarter, sand, lera

Styrbar borrning AT
Roterande borrkrona

 

Hårda jordarter, morän, grus och sten, block, berg.

Användningsområden

Skyddsrör, fjärrvärme, el, tele, opto, tryckavlopp, vattenledning, självfallsledningar, spillvatten, dagvatten med mera.

Hammarborrning Stålrör

Vi erbjuder även hammarborrning med skyddsrör av stål från 139-406 mm i jordarter där styrd borrning ej är lämpligt.

Rörtryckning

Rörtryckning kan även utföras med alternativa metoder med luftdrivna verktyg ,så kallade jordraketer och även större maskiner så kallade Rörramnings utrustning

Fördelar;
Framförallt undviker man störningar på trafik eller annan verksamhet som med fördel kan fortgå som vanligt under tiden. Rent ekonomiskt sparas tid och pengar genom att man slipper dyra återställningar i form av asfaltering, planering av grönytor med mera. Man slipper också garantiåtaganden för kostsamma lagningar efteråt.